Toogle Left

DOKUMENTY WYMAGANE W TRAKCIE WIZYTY W PORADNI

 

1. Skierowanie od lekarza

  • Świadczenia zdrowotne w poradni udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza

2. Aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego, dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , a w szczególności:

 

Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

  • legitymacja ubezpieczeniowa ważna do końca miesiąca, w którym ją aktualizowano plus następne 30 dni. Dowodem ubezpieczenia pracownika może być także dolny odcinek druku RMUA.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  • ostatni odcinek wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  • legitymacja wydana przez KRUS wraz z odcinkiem wpłaty składki za ostatni kwartał.

Dla emerytów i rencistów

  • ważna legitymacja emeryta lub rencisty lub odcinek wypłaty świadczenia.

Dla osób bezrobotnych

 • zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy lub/ i aktualne karty wizyt.

Dla członka rodziny

  • jeśli dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez pracownika, to powinno otrzymać legitymację rodzinną, którą należy aktualizować na takich samych zasadach co ubezpieczeniową legitymację pracowniczą; jeśli natomiast dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jego dowodem ubezpieczenia jest dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc oraz potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia (kserokopia druku zus zcza lub zus zczna), legitymacja uczniowska lub studencka dla członka rodziny powyżej 18 roku życia

Dla osób podlegających ustawie o pomocy społecznej

  • ważna decyzja wójta gminy potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Dla osób uprawnionych do korzystania z opieki na podstawie koordynacji

  • poświadczenie z oddziału wojewódzkiego NFZ lub druk E-111 lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

3. Dowód osobisty z numerem PESEL oraz NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy

4. Ewentualnie wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

 
 
 

podpis Dyrektora SPSK-2