Toogle Left

Załącznik do
Uchwały Nr 141./2015 Senatu PUM
z dnia 25 listopada 2015 r.


STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2
PUM W SZCZECINIE
(tekst jednolity)


ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, zwany dalej „Szpitalem” jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia nr 17/98 z dnia 11.12.1998 r. w sprawie przekształcenia państwowego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Organem założycielskim Szpitala jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zwany dalej „Uczelnią",
3. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.
4. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: SPSK-2.
5. Siedzibą Szpitala jest Szczecin.
6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§2


Szpital działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. DzU Nr 164, poz. 1027 z późn, zm.),
c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t z 2009 r. Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),
d) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
e) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
f) niniejszego statutu.


§3


Szpital ma prawo posługiwania się chronioną prawnie pieczęcią o treści pełnej:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, tel. 0(91) 466-10-10, fax 0(91) 466-10-15, która może być uzupełniana w zależności od potrzeb m.in. nazwą komórki organizacyjnej, adresem, numerem REGON, numerami telefonicznymi i faxowymi.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZPITALA

§4


1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod
leczenia
2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego j inne podmioty.


§5


Szczegółowe zasady realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, zasady udostępnienia komórek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed* i podyplomowego w zawodach medycznych, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Szpitalem.


§6


1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
a) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala,
b) udział w realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych Uczelni oraz
innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, $
c) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
d) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,
e) prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną
2. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.
3. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust, 2, za zgodą Senatu Uczelni,
4. Szpital realizuje zadania obronne wynikające z powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.


§7


1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może w szczególności ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.


ROZDZIAŁ III

RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


§8


Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) opieki stacjonarnej,
b) opieki ambulatoryjnej,
c) diagnostyki,
d) profilaktyki zdrowotnej,
e) promocji zdrowia.


§9


1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, nieuregulowane w ustawie wskazanej w §2 lit. a lub w niniejszym statucie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala.
2. Rada Społeczna przedstawia Dyrektorowi Szpitala wnioski i opinie dotyczące regulaminu organizacyjnego.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZPITALA


§10


1. Organem jednoosobowym Szpitala jest dyrektor:
2. Organami kolegialnymi Szpitala jest:
a) Rada Społeczna
b) Rada Klinicystów


§11


1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz,
2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzja dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.


§12


1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
a) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
b) należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi w użytkowanie,
c) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
e) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
i) współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala,
g) realizowanie zadań obronnych wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną Rektor PUM.
3. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi i innym organom kolegialnym Uczelni, opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w statucie Uczelni.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. Dyrektor Szpitala posiada prawo wnioskowania do Rektora w sprawie utworzenia nowego oddziału, bądź innej jednostki Szpitala w trybie przewidzianym dla zmiany niniejszego statutu*
8. Dyrektor Szpitala w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego statutu, a także innych o znaczeniu strategicznym dla jednostki, którą kieruje, współpracuje bezpośrednio z Rektorem, Prorektorem ds. Klinicznych, Dziekanem Wydziału oraz Kanclerzem Uczelni,


§13


Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala,


§14


1, Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni.
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora PUM.


§15


W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel wojewody,
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
f) osoby powołane przez Senat - w liczbie nie przekraczającej 5 osób.


§16


1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 120 tyś. zł, lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 200 tyś. zł,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego.
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) (uchylony)
A) (uchylony)
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby
korzystające ze świadczeń Szpitala z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności,
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
2. Realizacja poszczególnych inwestycji przewidzianych planem inwestycyjnym nie
wymaga opinii Rady Społecznej.

 

§17


1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata,
2. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w § 15 pkt 2 ppkt a-e w stosunku do ich przedstawicieli.
3. (uchylony)


§ 18


Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do organu założycielskiego.


§ 19


1. Rada Klinicystów jest organem pomocniczym i doradczym Dyrektora Szpitala.
2. Rada Klinicystów składa się z kierujących jednostkami organizacyjnymi działalności medycznej wchodzących w skład Szpitala,
3. Rada Klinicystów Wybiera Naczelnego Lekarza Szpitala. Naczelnym Lekarzem Szpitala może zostać jedynie członek Rady Klinicystów, który nie jest zatrudniony na umowę o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną w innym szpitalu. Naczelny Lekarz Szpitala traci mandat w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej w innym szpitalu,
4. Kadencja Naczelnego Lekarza Szpitala trwa trzy lata. Nie można pełnić funkcji Naczelnego Lekarza Szpitala przez więcej niż dwie kadencje.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Klinicystów zwołuje i Rektor Uczelni. Następne posiedzenia Rady Klinicystów zwołuje Naczelny Lekarz Szpitala - minimum 1 raz w kwartale.
6. Rada Klinicystów działa w oparciu o zaopiniowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Rektora regulamin,
7. Do zadań Rady Klinicystów należy przedstawianie Dyrektorowi Szpitala opinii w sprawach:
a) związanych z przekształcaniem lub likwidacją Szpitala,
b) związanych z realizacją organizowania pracy Szpitala umożliwiających wykonanie zadań i celów statutowych.


ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA


§20


Strukturę organizacyjną tworzą:
1) jednostki organizacyjne działalności medycznej:
a) kliniki,
b) oddziały kliniczne,
c) oddziały,
d) pododdziały,
e) zakłady,
f) poradnie,
g) pracownie.
2) jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno - administracyjnej i technicznej,
3) jednostki organizacyjne związane z prowadzoną przez Szpital działalnością.


§21


Struktura organizacyjna Szpitala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§22


1, Jednostkami organizacyjnymi działalności medycznej, o których mowa w §20 pkt 1 lit. a-e, kierują lekarze kierujący, którymi mogą być nauczyciele akademiccy, których Rektor powołał do funkcji kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, z zastrzeżeniem §22*.
2, Dyrektor bierze udział w postępowaniu mającym na celu powołanie kierownika kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu na zasadach określonych w statucie Uczelni.
3, Nawiązanie łub rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z lekarzem kierującym jednostką organizacyjną działalności medycznej Dyrektor szpitala uzgadnia z Rektorem.
4, Lekarz kierujący jest odpowiedzialny za działalność podlegającej mu jednostki organizacyjnej.


§221


Dyrektor w uzgodnieniu z Rektorem może zatrudnić na stanowisko lekarza kierującego inną
osobę będącą lub niebędącą nauczycielem akademickim.


ROZDZIAŁ VI

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA


§23


1. Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań,
2. Rektor wybiera podmiot wykonujący badanie rocznego sprawozdania finansowego,
3. Wartość majątku Szpitala określają; $
a) fundusz założycielski,
b) fundusz zakładu,
4. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub mienia Uczelni.
5. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.


§24


1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę Społeczną. Plan finansowy i plan inwestycyjny podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.
2. Dyrektor Szpitala, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.
3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto Szpitala zatwierdza Senat Uczelni.
4. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy,
5. Uczelnia może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy Szpitala, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.
6. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 5, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.
7. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust, 5 Uczelnia w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 5 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji Szpitala,

 

§25


Szpital gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym, oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym) i gruntem Uczelni, zgodnie z umową między Uczelnią a Szpitalem.


§26


1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt. 1,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 - 117 ustawy w §2 niniejszego Statutu,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy powołanej w §2 lit a niniejszego Statutu.
2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust, 1 pkt. 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r, działalności ubezpieczeniowej (j.Ł z 2010 r., Dz.U. Nr 11, poz. 66 z późn, zm,).


§27


Szpital, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, może przyjmować dotacje, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

 

§28


1. Na świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach szkolenia studentów Uczelni pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, lekarzy stomatologów posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, będących pracownikami tej Uczelni, Uczelnia otrzymuje dotacje przyznane z budżetu państwa, które przekazuje Szpitalowi na podstawie zawartej umowy,
2. W przypadku nie wydzielenia przez budżet państwa dotacji, o której mowa w ust. 1, przyznany na ww, świadczenia zdrowotne, wysokość tej dotacji określa się w zawartej umowie uwzględniając liczbę kształconych studentów w danym roku akademickim.


ROZDZIAŁ VII

NADZÓR 1 KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

§29


1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Rektor Uczelni.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
3. W ramach nadzoru podmiot, o którym mowa w ust. 1, może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów Szpitala oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.
4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3) gospodarkę finansową.
5. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań Dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie
Rektor Uczelni może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną,
6. Uczelnia jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust, 3, co najmniej raz na 6 miesięcy.
7. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 3 i kontroli prowadzonej przez Uczelnię w zakresie wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych w Szpitalu Uczelnia przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,


§291


1. Zgody Senatu Uczelni wymagają:
1) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, wynajem lub oddanie w innej formie osobie trzeciej do używania przez szpital kliniczny majątku ruchomego o wartości powyżej 120 tys, zł,
2) nabycie lub zbycie maj ątku nieruchomego,
2a) wydzierżawienie, wynajem łub oddanie w innej formie osobie trzeciej do odpłatnego używania majątku nieruchomego, jeżeli wartość miesięczna czynszu przewyższa 3 tys. zł,
3) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu, o wartości przekraczającej 200 tys. zł,
4) wyrażanie zgody na przystąpienie przez szpital kliniczny do spółki, spółdzielni, fundacji lub innej organizacji gospodarczej.
2. Senat Uczelni podejmuje uchwałę w oparciu o skierowany do Rektora wniosek Dyrektora Szpitala zaopiniowany przez senacką komisję: ds, szpitali klinicznych. Wniosek Dyrektora powinien być umotywowany wraz z szacunkową wyceną wartości przedmiotu.
3. W przypadku przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego konieczne jest przedstawienie Senatowi Uczelni oświadczenia dyrektora o spełnianiu przez aparaturę lub sprzęt medyczny warunków określonych przepisach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Realizacja poszczególnych inwestycji przewidzianych planem inwestycyjnym nie wymaga odrębnej uchwały Senatu Uczelni.
5. Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.


§ 292


1. Wydzierżawienie, wynajem lub oddanie w innej formie osobie trzeciej do odpłatnego używania majątku nieruchomego, jeżeli wartość miesięczna czynszu nie przetacza 3 tys. zł, wymaga zgody Kanclerza Uczelni.
2. Zgody Kanclerza Uczelni wymaga również oddanie osobie trzeciej majątku nieruchomego do nieodpłatnego używania.
3. Kanclerz podejmuje decyzję w oparciu o umotywowany wniosek Dyrektora.


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§30


1. Statut Szpitala uchwala Senat Uczelni.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian w Statucie.


§31


W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na podstawie tej ustawy, a także odpowiednio obowiązujące przepisy innych ustaw.
dniem nadania statutu przez Senat PAM traci moc poprzednio obowiązujący statut SPSK r 2 PAM w Szczecinie, zatwierdzony przez MZiOS w dniu 01.07.200 lr.

 

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM
Przewodniczący Senatu


ZAŁĄCZNIK NR 1


STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITAL A KLINICZNEGO NR 2 PUM
W SZCZECINIE


W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne

 

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
 • Zastępcy Dyrektora ds, Lecznictwa
  • Dietetyk
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Główny Księgowy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Kasa
  • Dział Inwentaryzacji
 • Audytor Wewnętrzny
 • Dział Kadrowo-Płacowy
 • Dział Budżetowania i Kontrolingu
 • Dział Informatyczny
 • Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Brygada Gospodarcza
  • Centrala Telefoniczna
  • Magazyn Czystej i Brudnej Bielizny
  • Transport - Kierowcy
 • Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Magazyn
 • Dział Techniczny
  • Główny Energetyk
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Inspektor ds. Ppoż.
 • Inspektor ds. BHP
 • Inspektor ds. Obronnych
 • Radca Prawny
 • Dział Organizacyjno-Prawny
  • Archiwum Zakładowe
  • Sekretariat i Kancelaria
 • Pełnomocnik ds. Jakości
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji


Kliniki - Oddziały szpitalne

 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
  • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Klinika Kardiochirurgii
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Ośrodek Dializ
 • Klinika Okulistyki
  • Oddział Okulistyki Dziecięcej
 • Klinika Patologii Noworodka
  • Oddział Neonatologii
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii
  • Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii
  • Blok Porodowo-Operacyjny
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Klinikę Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć
 • Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Zakład Patomorfologu
 • Izby Przyjęć:
  • Chirurgiczna
  • Położniczo-Ginekologiczna
  • Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
  • Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Kliniki Okulistycznej
 • Zintegrowany Blok Operacyjny

 

Poradnie i pracownie specjalistyczne:

 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Badań Prenatalnych
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologii
 • Poradnia Genetyczna Chorób Nienowotworowych i Diagnostyki Prenatalnej
 • Poradnia Ginekologiczna 
 • Poradnia Kardiochirurgiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Nefrologii
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków
 • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków
 • Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Wad Serca
 • Poradnia Transplantologiczna
 • Pracownia Elektrofizjologiczna
 • Pracownia Elektrokardiograficzna
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowertcrów - Stymulatorów Serca
 • Pracownia Laserowa
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Diagnostyczna Jaskry i Chorób Siatkówki
 • Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej
 • Pracownia Diagnostyczno-Zabiegowa Urologii i Onkologii Urologicznej


Pozostałe komórki organizacyjne działalności medyczne:

 • Apteka Szpitalna
 • Centralna Pracownia Endoskopii
 • Centralna Sterylizacja
 • Dział Epidemiologiczny
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pielęgniarka Środowiskowa
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Przychodnia Przykliniczna
 • Psycholog Kliniczny

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor PUM
Przewodniczący Senatu

 

 Oryginał dokumentu