Toogle Left

Uchwała Nr 192/2010

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

z dnia 22 wrzesnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PAM w Szczecinie.

 Biorąc pod uwagę:

 • Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PAM w Szczecinie (SPSK Nr 2) z dnia 14.09.2010r. znak OP/0630/46/10, na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 91. póz.408 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu, oraz ustawy z dnia 10 czerwca 2010r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" (Dz. U. Nr 140, poz. 941), Senatu pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie >uchwala, co nastepuje:§ 1

W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PAM w Szczecinie dokunuje się następujaych zmian:

  1. w Tytule Statutu w § 1ust. 1 i ust. 3, §12 ust. 2 oraz § 14 ust. 2 skreśla się skrót "PAM" i w  to miejsce wpisuje się skrót: "PUM"

  2. w § 1 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: "Organem załozycielskim Szpitala jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zwany  dalej Uczelnią."

  3. w § 3 skreśla się dotychczasową nazwę Uczelni i wpisuje się  w to miejsce:"PUM".

  4. w § 5 skreśla się dotychczasową nazwę Uczelni i wpisuje się  w to miejsce:" Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie".

§ 2

Uchwala się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami:

Nr 182/2009, Nr 208/2009, Nr 40/2010, Nr 60/2010, Nr 106/2010 oraz niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 prof. dr hab. Przemysław Nowacki

                                                                                                                                                       Rektor PUM

                                                                                                                                                      Przewodniczący Senatu

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 192/2010 z dnia

22 wrzesnia 2010r. Senatu Pomorskiego Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 PUM
W SZCZECINIE

W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Dietetyk
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Główny Księgowy
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Kasa
  • Dział Inwentaryzacji
 • Audytor Wewnętrzny
 • Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Dział Kadrowo-Płacowy
 • Dział Budżetowania i Kontrolingu
 • Dział Informatyczny
 • Dział Sprzedaży Usług Medycznych i Marketingu
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Brygada Gospodarcza
  • Centrala Telefoniczna
  • Magazyn Czystej i Brudnej Bielizny
  • Transport - Kierowcy
 • Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej - Magazyn
 • Dział Techniczny
  • Główny Energetyk
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Inspektor ds. Ppoż.
 • Inspektor ds. BHP
 • Inspektor ds. Obrony Cywilnej
 • Radca Prawny
 • Dział Organizacyjno-Prawny
  • Archiwum Zakładowe
  • Sekretariat i Kancelaria
 • Pełnomocnik ds. Jakości
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Kliniki - Oddziały szpitalne

  • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   • Pododdział Onkologii Klinicznej

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

  • Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
   • Oddział Dermatochirurgii i Dermatologii Estetycznej

  • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
  • Klinika Kardiochirurgii
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego
   • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

  • Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

  • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   • Ośrodek Dializ

  • Klinika Okulistyki
   • Oddział Okulistyki Dziecięcej

  • Klinika Patologii Noworodka
   • Oddział Neonatologii

  • Klinika Położnictwa i Ginekologii
   • Oddział Patologii Ciąży, Położnictwa i Ginekologii
   • Blok Porodowo - Operacyjny

  • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć
  • Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
   • Pracownia Tomografii Komputerowej

  • Zakład Radiologii Zabiegowej

 • Izby Przyjęć:
  • Chirurgiczna
  • Położniczo-Ginekologiczna
  • Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych
  • Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
  • Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  • Kliniki Okulistycznej
 • Zintegrowany Blok Operacyjny

Poradnie i pracownie specjalistyczne:

  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Badań Prenatalnych
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Poradnia Chorób Naczyń
  • Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych
  • Poradnia Diabetologiczna
  • Poradnia Endokrynologii
  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
  • Poradnia Genetyczna Chorób Nienowotworowych i Diagnostyki Prenatalnej
  • Poradnia Ginekologiczna
  • Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
  • Poradnia Nefrologii
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Okulistyczna dla Wcześniaków
  • Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków
  • Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych
  • Poradnia Patologii Noworodka
  • Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna
  • Poradnia Urologiczna
  • Poradnia Wad Serca
  • Poradnia Transplantologiczna

 • Pracownia Elektrofizjologiczna
 • Pracownia Elektrokardiograficzna
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Stymulatorów Serca
 • Pracownia Laserowa
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Diagnostyczna Jaskry i Chorób Siatkówki
 • Pracownia Ultrasonografii Kardiologicznej
 • Pracownia Urodynamiczna

Pozostałe komórki organizacyjne działalności medycznej

 • Apteka Szpitalna
 • Centralna Pracownia Endoskopii
 • Centralna Sterylizacja
 • Dział Epidemiologiczny
 • Laboratorium Centralne
 • Pielęgniarka Środowiskowa
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 • Przychodnia Przykliniczna
 • Psycholog Kliniczny

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 
Rektor PUM 
Przewodniczący Senatu